Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

STANAG 6001 poziom 1,2,3 język angielski militarny w Ełku

planszaOśrodek w Ełku rozpoczyna od 18.12.2018r. szkolenie w zakresie jęxyka angielskiego na poziomie 2, tzw średniozaawansowanym.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, godz. 18.30-19.00, a także w wybrane dni weekendowe.

Zakres materiału obejmuje cztery sprawności:słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie

Egzaminy wg STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej. W niektórych przypadkach egzaminy są uznawane  w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia wojskowe lub kursy oficerskie.

Przed szkoleniem obowiązuje test sprawdzający posiadanie wiedzy/znajomość językowa, który wskaże poziom nauki.

Zapisy prowadzimy w Ośrodku w Ełku:

Poniedziałek - piątek: 7.30-17.00

Sobota - niedziela: 7.30-14.00

 

ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. (87) 620-26-10; tel.: (87) 520-00-01
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl

Projekt „Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

artykul twoja pracaZakład Doskonalenia Zawodowego w Ełku w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019 realizuje projekt:

„Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienie zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki

CZYTAJ WIĘCEJ

MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja

artykul młodziProjekt skierowany jest do 100 osób młodych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET .

Ze wsparcia wyłączone są os. kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wsparcie w ramach projektu:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy - 2 godz./os.
 • Wsparcie psychologiczne 17 godz./os
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

Podczas trwania Projektu zapewniamy:

 • Stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

 

Warunkiem zaproszęnia na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów realizacji projektu jest złożenie docformularza zgłoszeniowego. Formularz należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan).

Zapoznaj się z docRegulaminem projektu

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku

ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. (87) 620-26-10; tel.: (87) 520-00-01
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl
Facebook: https://www.facebook.com/KursyZDZElk

Godziny pracy :
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.00
sobota - niedziela od 7.30 do 14.00

Rekrutacja do projektu - "POMAGAMY zwalnianym"

dotacja na założenie działalności KopiaPOMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy  z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży.

Projekt skierowany jest do osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 620 26 10

 

Rekrutacja: Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10  Formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej

Uprawnienia do obsługi maszyn drogowych 14 grudnia 2018r.

koparka14.12.2018r. rozpoczynamy szkolenia w zakresie operatora koparkoładowarki kl. III  i wiele innych maszyn do robót ziemnych i drogowych tj:

 -  koparkoładowarki kl.III,

-  koparki jednonaczyniowe kl. III i I, 

-  ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I, 

-  walca drogowego kl. III i II

-  spycharki kl. III

-  równiarki kl. III i I

- pompy do mieszanki betonowej kl. III

-  zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III i II ( węzeł betoniarski) 

-  podajnik do betonu kl. III (mixokret)

- przecinarki do nawierzchni dróg kl. III

- pilarki mechaniczne do ścinki drzew

- rusztowania

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

police 869216 1280O kursie doskonalącym pracowników ochrony mówią dwa akty prawne:

 1. ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku,
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Po przejściu kurs doskonalącego minimum raz na 5 lat musimy go przedstawić w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Jest wyjątek od tej reguły, o którym mówi artykuł:

Art. 38b. 2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji, lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny, lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1.

Najpóźniej do 1 stycznia 2019r. takie szkolenia muszą ukończyć osoby, które z mocy ustawy przeszły z licencji na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony.

Koszt szkolenia: 490,00 zł (istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia do 80%)

Termin zajęć: do ustalenia

 

Szczególowe informacje uzyskasz telefonicznie: 87-6202010 lub mail: elk@zdz.bialystok.pl

ZAPISY ONLINE

 

 

Warsztaty ”GOTOWOŚĆ DO ZMIAN”

rafalwojciechowskiW okresie letnim są realizowane weekendowe warsztaty dla uczestników projektu „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja”

Program warsztatów obejmuje zagadnienia:

 • Samoocena, poczucie własnej wartości
 • Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
 • Rola poczucia własnej wartości w osiąganiu celów i życiowej satysfakcji
 • Techniki zwiększające motywację do działania
 • Adaptacja do zmian
 • Komunikacja
 • Stres i sytuacje trudne
 • Kontakt z klientem

Udział w warsztatach pozwoli na głębsze zrozumienie swoich potrzeb, zmiany stereotypów myślenia. Uczestnicy uczą się po­szukiwania nowych niekonwencjonalnych rozwiązań, podejmowania wspólnych działań, brania odpowiedzialności za dokonany wybór.

Chodzi tu przede wszyst­kim o umiejętność pokonywania psychicznych barier, łamania utartych schematów myślenia, stawiania czoła wyzwaniom dynamicznie rozwija­jącego się społeczeństwa i elastycznego obecnie rynku pracy.

Prowadzący warsztaty: Rafał Wojciechowski "As Trendy"

Kursy zawodowe z obsługi sprzętu / uprawnienia UDT

nowa plansza_-_wiosna_-_HDS_i_zwyżkaRozpoczynamy w czerwcu szkolenia w zakresie:

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem - 20.06.2018 - pdfharmonogram

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) - 30.06.2018 - pdfharmonogram

Planowany termin egzaminu - 10.07.2018r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Reklama w nowych mediach

wyjdz z_lasu

Wciśnij się! W nowe trendy...

Współczesność niesie wiele zmian w komunikacji marketingowej. Wiedza, którą zdobyliśmy na początku studiów w dniu odbierania dyplomu staje się nieaktualna. Nowe media zmieniają mapę wydatków reklamowych. Zintegrowana kampanie w mediach społecznościowych są antidotum na problemy małych i średnich firm. W skondensowanej formie kursu z elementami warsztatów pragniemy przedstawić zagadnienia ułatwiające poruszanie się w internetowym otoczeniu przedsiębiorstwa. Dużo praktycznych porad i możliwość przygotowania autorskiej kampanii na FB to największe atutu naszej oferty. Odnotuj datę w swoim kalendarzu - 23.04.2018. Od tego dnia wszystki będzie o wiele łatwiejsze.
 

Koszt szkolenia: 450,00 zł

Termin: 25.06.2018

Godz.: 9:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dofinansowanie 80% dla przedsiębiorców!

fac9770ae986695c80dfb6c58f312f32 XLPRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!!

Szanowni Państwo,

Poniżej przestawiamy listę planowanych szkoleń w miesiącu maju 2018r. dofinansowanych do 80% wartości.

Środki dostępne są do 31 marca 2019r. w ramach popytowego systemu dystrybucji, bezpośrednio od Operatorów subregionu ełckiego

Każdemu przedsiębiorcy oferują do 70 000,00 złotych.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z naszą ofertą:

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem - pdfKarta usługi

Obsługa żurawi przenośnych (HDS) - pdfKarta usługi

CZYTAJ WIĘCEJ