Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)

adr -_kanał_planszowy_-_niebieskie

Nowa edycja 11.10.2015

Kurs ADR dla kierowców dotyczy:

Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych osób przygotowaliśmy kursy początkowe), 

Kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat -  mogą to uczynić w ostatnim roku ważności (dla tych osób przygotowaliśmy kursy uzupełniające). Przedłużenie polega na dodaniu 5 lat ważności od daty ostatniego egzaminu.

Wymagania dotyczące uczestników kursu ADR dla kierowców

 • Wiek – ukończone 21 lat;
 • Spełnia wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy

Kursu ADR dla kierowców obejmuje swoim programem nauczania: 

Rodzaj uprawnień

Pozyskanie uprawnień

(czas trwania)

Odnowienie uprawnień

(czas trwania)

szkolenie podstawowe - wszystkie klasy 27 godzin19 godzin
szkolenie specjalistyczne cysterny18 godzin8 godzin
szkolenie specjalistyczne klasa 18 godzin5 godzin
szkolenie specjalistyczne klasa 78 godzin5 godzin

 

Klasy towarów niebezpiecznych obejmują:

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe
Klasa 2 Gazy (gazy palne; gazy niepalne, nietrujące; gazy   trujące)
Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne (zagrożenie pożarem i wybuchem w przypadku podgrzania)
Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone (materiały stałe zapalne; materiały organiczne; materiały nieorganiczne)
Klasa 4.2 Materiały samozapalne (materiały   piroforyczne   np. tytan, rozdrobnione metale, wapń,   fosfor biały; materiały i przedmioty podatne na samonagrzewanie w dużej masie prowadzące do samozapalenia, np. odpady nitrocelulozowe, maneb)
Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1 Materiały utleniające
Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1 Materiały trujące (materiały trujące ciekłe i stałe, w tym pestycydy; przedmioty zawierające materiały trujące (amunicja niewybuchowa)
Klasa 6.2 Materiały zakaźne (materiały zakaźne działające na ludzi; materiały zakaźne działające tylko na zwierzęta; odpady kliniczne (z leczenia ludzi i zwierząt) ; materiały biologiczne (próbki diagnostyczne))
Klasa 7 Materiały promieniotwórcze
Klasa 8 Materiały żrące: (materiały żrące, ciekłe i stałe, kwaśne lub zasadowe; przedmioty zawierające materiały żrące, np. akumulatory - patrz. akumulatory zapakowane zgodnie z przepisem szczególnym 598 nie są towarami niebezpiecznymi)
Klasa 9    Różne materiały i przedmioty niebezpieczne:

 • materiały rakotwórcze, np. azbest;
 • materiały i przedmioty, które w razie pożaru mogą wydzielać silne trucizny (dioksyny), np. polichlorowane dwu- i trójfenyle (PCB, PCT) zawarte w transformatorach i kondensatorach;
 • materiały wydzielające pary palne, np. kulki polistyrenowe stosowane do wytwarzania styropianu;
 • akumulatory   litowe   stwarzające   zagrożenie   pożarowe   w   przypadku zwarcia lub podgrzania litu;
 • przedmioty ratownicze,  np.  poduszki powietrzne  i napinacze pasów bezpieczeństwa do samochodów, zawierające materiał wybuchowy;
 • materiały zagrażające środowisku wodnemu,  
 • drobnoustroje   i   organizmy   zmienione   genetycznie   (np.   przewożone w ciekłym azocie) mogące wywoływać nienaturalne zmiany u zwierząt i roślin;
 • materiały o podwyższonej temperaturze (ciekłe w temperaturze powyżej 100°C, stałe - powyżej 240°C);
 • inne materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie podczas przewozu, np. kontenery poddane fumigacji (zagazowane)

Egzamin państwowy po kursie ADR dla kierowców

Kurs ADR kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urządem Marszałkowskim z Białegostoku.
Egzamin z kursu:

 • podstawowego obejmuje test składający się z 30 pytań.
 • specjalistyczny z cystern składa się z 18 pytań,
 • egzamin specjalistyczny klasy 1
 • egzamin klasy 7 składa się z 15 pytań.

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie 2/3 prawidłowych odpowiedzi.

Uzyskane uprawnienia po kursie ADR dla kierowców

Zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą. 
 

Szczegółowe informacje udzielamy także telefonicznie 87-6202610

 

Terminy:

Telefon:

Rozpoczęcie 11.10.2015r.

(87) 620-26-10; tel.: (87) 520-00-01

Email:

Adres:

elk@zdz.bialystok.pl

19-300 Ełk, Armii Krajowej 43