Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Kurs kwalifikacyjny na nastawniczego

sygnalizacjaKim jest nastawniczy?  - jest to osoba, która wykonuje pracę związaną bezpośrednio z ruchem pociągów, obsługując na nastawniach urządzenia sterowania ruchem, znajdujące się na drodze przebiegu pociągów, posługując się różnymi narzędziami i przyrządami zainstalowanymi w tym celu. 

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku rozpoczyna kurs  kwalifikacyjny na nastawniczego. Kandydat na nastawniczego musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę (pracodawca - w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe - paragraf 2 punkt 2), aby następnie rozpocząć przygotowanie zawodowe.Dworzec PKP Olsztyn 0001

Przygotowanie zawodowe obejmuje:
- staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne: w jednostce organizacyjnej pracodawcy i w jednostce zajmującej się eksploatacją pojazdów kolejowych
- szkolenie teoretyczne - według programu pracodawcy, dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika w specjalności związanej z ruchem i przewozami kolejowymi
- zajęcia próbne - pod nadzorem na stanowisku nastawniczego.

Egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadza się na wniosek pracodawcy to egzamin:
a) praktyczny
b) teoretyczny
c) szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - według programu opracowanego przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks pracy.

    Zakres przedmiotowy szkolenia, jak i późniejszego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko Nastawniczego określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

   

   Więcej informacji na temat szkolenia i zakres egzaminu można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

 

Do zadań nastawniczego należy:

 • nastawianie zwrotnic, wykolejnic, rygli, semaforów i innych sygnałów znajdujących się na drodze przebiegu pociągów w okręgu nastawczym, który obsługuje;
 • dokonywanie przeglądów rozjazdów, łączników szynowych i odcinków izolowanych;
 • utrzymywanie zwrotnic w położeniu ochronnym w czasie przerw w przebiegach pociągów;
 • uczestniczenie w pracy manewrowej wykonywanej w danym okręgu nastawczym;
 • wykonywanie i doręczanie na polecenie przełożonych rozkazów szczególnych dla pociągów wjeżdżających lub wyjeżdżających;
 • prowadzenie przepisowej dokumentacji ruchowej;
 • posługiwanie się przepisami o sygnalizacji, instrukcjami służbowymi, kartami zależności oraz regulaminem technicznym stacji;
 • przestrzeganie warunków bhp i przepisów bezpieczeństwa ruchu pociągów;
 • wykonywanie pracy związanej bezpośrednio z ruchem pociągów, polegającej na obsłudze na nastawniach urządzeń sterowania ruchem
 • znajdujących się na drodze przebiegu pociągów, przy pomocy różnych narzędzi i przyrządów zainstalowanych w tym celu.

 

Uprawnienia i zadania
   Pracodawca wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, dokument uprawniający do wykonywania czynności na stanowisku, na które pracownik zdawał egzamin - w tym przypadku na stanowisku Nastawniczego.

Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko nastawniczego uprawnia do wykonywania czynności na stanowisku zwrotniczego oraz dodatkowo do obsługi przejazdu kolejowego sterowanego z technicznego posterunku nastawczego.

Wymagania stawiane kandydatom na kurs kwalifikacyjny:
      Zgodnie z Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, nastawniczym może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest pełnoletnia,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 • posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku,
 • posiada zawodowy staż pracy - odbyła przygotowanie zawodowe,
 • posiada:

    a) wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego;

    albo

   b) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym.

 

Miejsce realizacji kursu: Olsztyn.

Czas trwania kursu: 17.04.2016 - 13.05.2016

Więcej informacji na temat szkolenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 43, tel. 87-6202610, 607 690 410