Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

A. 65 - Kadry i płace

nowa plansza_-_wiosna_-_bezplatne_kursy_zawodowe_KKZUczestnik kursu kwalifikacyjnego A.65. nabywając umiejętności teoretyczne
i praktyczne przygotowany jest do podjęcia pracy: w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, instytucjach finansowych np. bankach, urzędach skarbowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zapewniamy nowoczesne pracownie,  nasze wyposażenie spełnia standardy wymagań egzaminacyjnych. Naukę prowadzimy na najbardziej popularnych programach kadrowo płacowych: GRATYFIKANT, Płatnik, Rachmistrz. Posiadamy doświadczoną kadrę, a zdawalność egzaminów zawodowych wynosi 95%.

 

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1. Rozliczanie wynagrodzeń

Absolwent:

1) sporządza dokumentację pracowniczą;

2) rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;

3) oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;

4) rozróżnia elementy składowe listy płac;

5) sporządza listę płac;

6) rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;

7) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;

8) oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;

9) ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;

10) oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

11) stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;

12) oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;

13) oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

14) stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

 

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Absolwent:

1) posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;

2) stosuje przepisy prawa podatkowego;

3) klasyfikuje podatki;

4) rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;

5) rozlicza podatek VAT;

6) rozlicza podatek akcyzowy;

7) rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;

8) przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;

9) prowadzi ewidencje podatkowe;

10) sporządza deklaracje podatkowe;

11) przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;

12) stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Absolwent:

1) sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;

2) rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;

3) sporządza dokumenty rozliczeniowe;

4) sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

5) ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

6) posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.