Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Projekt MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

młodzi obrazProjekt skierowany jest do 100 osób biernych zawodowo zamieszkujących powiat ełcki w wieku 15-29 lat, należący do grupy NEET, czyli:

 • osoba nie pracująca
 • nie kształcąca się
 • nie szkoląca się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających udział w projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wsparcie w ramach projektu:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe , a w tym: warsztat „Techniki aktywnego poszukiwania pracy", „Autoprezentacja”
 • Wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne szkolenia zawodowe.
 • 3-miesięczne staże zawodowe

Podczas trwania Projektu zapewniamy:

 • Stypendia stażowe – 1 700 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 6 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży
 • Ubezpieczenie NNW

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie pdfFormularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan).

Na etapie rekrutacji istnieje możliwość otrzymania dodatkowych punktów, w przypadku osób należących do jednej z preferowanych grup:

- osoba z terenów wiejskich/małego miasta – 1 punkt

- osoby w trudnej sytuacji materialnej – 1 punkt

- osoba niepełnosprawna – 1 punkt

- kobieta – 1 punkt

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby z następujących grup:

a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

e) matki przebywające w domach samotnej matki,

f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

Dane teleadresowe do kontaktu.