Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Drwal - operator pilarki

drwal 15_09_2017Proponujemy dla Państwa kurs drwala - operatora pilarki.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.
Wymagania stawiane uczestnikom:

  • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej i ukończone 18 lat,
  • zaświadczenie lekarskim, wydanym przez uprawnioną jednostkę służby zdrowia, dopuszczające do pracy w zawodzie drwala - operatora pilarki.

Zakres tematyczny:

  • zapoznanie z rodzajami pilarek stosowanych do prac leśnych, podstawowymi elementami budowy pilarek oraz czynnościami związanymi z przygotowaniem pilarki do pracy i utrzymaniem jej właściwego stanu technicznego,
  • zapoznanie z narzędziami i sprzętem pomocniczym niezbędnym przy pozyskiwaniu drewna,
  • poznanie techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych i trudnych,
  • poznanie techniki okrzesywania i przerzynki drewna,
  • poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu drewna,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs drwala - operatora pilarki kończy się egzaminem przed komisją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W wyniku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu drwala - operatora pilarki, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014  r. poz. 622), uprawniające do wykonywania zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.


Szczegółowe informacje udzielamy także telefonicznie 87-6202610

Terminy:

Telefon:

Rozpoczęcie 01.12.2016r.

(87) 620-26-10; tel.: (87) 520-00-01

Email:

Adres:

elk@zdz.bialystok.pl

19-300 Ełk, Armii Krajowej 43