Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Nadchodzące szkolenia w ZDZ Ełk - Grudzień

ZAPLANOWANE KURSY3

Lista zaplanowanych kursów i szkoleń na najbliższy okres

 

UWAGA! Istnieje możliwość sfinansowania 80% kosztów szkolenia! Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu.

 elk@zdz.bialystok.pl; 87 620 26 10; Ełk, ul. Armii Krajowej 43

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 09.12.2017

Cel szkolenia
Kurs ma na celu przygotowanie pracowników (organizatorów i uczestników systemu pierwszej
pomocy) do organizowania, utrzymywania i uczestniczenia w sprawnym systemie pierwszej pomocy
w zakładzie pracy. Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.
1650 z 2003r.) nakładają na pracodawców obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy (§ 44 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia).

Ramowy program kursu
1. Ocena stanu poszkodowanego i sytuacji
2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
3. Postępowanie w przypadku zaburzeń krążenia i oddychania
4. Postępowanie w przypadku mechanicznych uszkodzeń ciała i krwotokach
5. Postępowanie w przypadku urazów chemicznych, termicznych i elektrycznych
6. Ewakuacja poszkodowanego
7. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Termin szkolenia: 09.12.2017

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV 04.12.2017

Cel szkolenia
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie
eksploatacji instalacji i urządzeń sieci energoelektrycznych o napięciu do 1 kV

Ramowy program kursu
Szkolenie kończy sie egzaminem przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną i uzyskaniem uprawnień
energetycznych. W cenę szkolenia wliczony jest 1 egzamin w zakresie "E" lub "D" 

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV i pozyskać świadectwa kwalifikacyjne

Termin szkolenia: 04.12.2017

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego 09.12.2017

Cel szkolenia
Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez właściwą jednostkę dozoru
technicznego w celu uzyskania uprawnień.

Absolwent szkolenia będzie znał:
- zasady budowy, działania i obsługi suwnic
- przepisy dozoru technicznego w zakresie eksploatacji suwnic
- obowiązujące zasady BHP w czasie obsługiwania suwnic

potrafił:
- prawidłowo obsługiwać suwnice
- prawidłowo reagować w przypadku awarii suwnicy, dążąc do uniknięcia obrażeń u ludzi oraz strat materialnych
- udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Uczestnik powinien mieć:
- ukończone 18 lat
- ukończone gimnazjum lub 8 letnią szkołę podstawową
- zaświadczenie lekarskie

Termin szkolenia: 09.12.2017

Obsługa wózków jezdniowych 04.12.2017

Cel szkolenia
- przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych o napędzie
silnikowym z wyłączeniem specjalizowanych.
- nabycie wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania kwalifikacji uprawniających do kierowania, obsługi i wykonywania prac ładunkowych na wózkach jezdniowych napędzanych silnikiem, za wyjątkiem wózków specjalizowanych
- nabycie wiedzy i umiejętności do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem, za wyjątkiem wózków specjalizowanych

Grupa docelowa:
Wszyscy spełniający poniższe warunki:
- ukończone 18 lat
- minimum ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum
- dobry stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym

Informacje dodatkowe:
Termin egzaminu przed Komisją UDT został wyznaczony przez UDT w Białymstoku na dzień 20 grudnia
2017 r. - godzina do ustalenia.

Termin szkolenia: 04.12.2017

Stylizacja paznokci 20.01.2018

Opis szkolenia:
W świecie, w którym idealny wygląd jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu, specjaliści z dziedziny kosmetyki zyskują na znaczeniu. Styliści paznokci dbają o odpowiednią pielęgnację oraz zapewniają chwile relaksu w ekskluzywnych wnętrzach gabinetów.

Efekty szkolenia:
Po zakończeniu kursu absolwent powinien posiadać wiadomości w zakresie: rozróżniania schorzeń dermatologicznych w obrębie kończyn górnych, rozróżniania zmian w obrębie paznokci, znajomości podstawowych narzędzi i środków do manicure, znajomości podstawowych technik przedłużania
paznokci, znajomości podstawowych technik zdobnictwa paznokci, znajomości podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych dłoni. 

Umiejętności praktyczne w zakresie: organizacji stanowiska pracy, doboru i posługiwania się narzędziami i aparatami zgodnie z ich funkcją i zastosowaniem oraz przepisami bhp, doboru środków kosmetycznych do pielęgnacji dłoni i paznokci, wykonania masażu dłoni, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych dłoni, wykonania manicure tradycyjnego i biologicznego, doboru odpowiedniej metody przedłużania paznokci, wykonania tipsów, wykonania modelowania paznokci za pomocą szablonu, wykonania zdobnictwa paznokci różnymi metodami, udzielania porad, nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Termin szkolenia: 20.01.2018

Rusztowania budowlano - montażowe metalowe montaż i demontaż 27.11.2017

Cel szkolenia
nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu montażu rusztowań budowlanych
– przygotowanie do uzyskania uprawnień wydawanych przez IMBiGS w Warszawie

Ramowy program szkolenia
Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez IMBiGS w Warszawie. W zakres szkolenia wchodzi:
- teoretyczne przygotowanie kursantów do montażu rusztowań,
- praktyczna nauka montażu rusztowań,
- egzamin końcowy

Warunki przyjęcia na szkolenie:
- skończony 18 rok życia,
- minimum podstawowe wykształcenie,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
- montera/montażysty rusztowań.

Termin szkolenia: 27.11.2017

 

Istnieje możliwość dofinansowania szkoleń - zwrot kosztów do 80%

 

 Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: 

ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk, 

tel. (87) 620-26-10; 

e-mail: elk@zdz.bialystok.pl

Facebook: https://facebook.com/KursyZDZElk