Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Technik Transportu Kolejowego

6108b580-skal

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej.

night-trackZauważalny w ostatnich latach intensywny rozwój transpotru kolejowego do którego w znaczny sposób przyczyniły się środki pozyskane z Uni Europejskiej, pociąga za sobą zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi urządzeń infrastruktury kolejowej – techników transportu . Technik transportu kolejowego w trakcie swojej kariery zawodowej profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzi ruch kolejowy w poczuciu odpowiedialności za ludzi i przewożone mienie klientów. Jednak zanim podejmie samodzielną i odpowiedzialną pracę musi najpierw podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik transportu kolejowego, gdzie zdobędzie podstawową wiedzę o kolejnictwie, infrastrukturze związanej z torami kolejowymi, bezpiecznymi sposbami prowadzenia ruchu i logistyce kolejowej. 

Zawodu tego można się uczyć w naszym pięcioletnim technikum po ukończeniu szkoły podstawowej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Warunkiem uzyskania tytułu „Technik Transportu Kolejowego” jest przystąpienie po zakończeniu szkoły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie jego pozytywnego wyniku.

transport-kolejowy


Uczeń naszej szkoły o kierunku Technik transportu kolejowego dowie się:Polska koleje

 • jak organizować i prowadzić ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
 • jak obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności
 • jak nadzorować i koordynować pracę przewoźników na terenie stacji kolejowej
 • jak planować i organizować kolejowe przewozy pasażerskie i towarowe oraz jak gospodarować taborem kolejowym
 • jak przygotować do przewozu i odprawy podróżnych, przesyłki i ładunki
 • jak zestawiać, rozrządzać i obsługiwać pociągi oraz punkty ładunkowe
 • jak zastosować obowiązujące taryfy i obliczyć poniesione koszty

 

Po ukończeniu tego kieunku, absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach kolejowych, transportowych i agencjach obsługi stanowisk:

KgqDYXRLSeyeSbhxYTjK lookingAtTheArch

  • dyżurnego ruchu
  • nastawniczego i zwrotniczego
  • kierownika i konduktora pociągu
  • ustawiacza i manewrowego
  • dyspozytora
  • kasjera biletowo – bagażowego i towarowego
  • kierownika zespołu kas biletowo – bagażowych
  • kierownika zespołu obsługi informacyjnej i innych

Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracy w jednostkach organizacyjnych Spółki.

kol

O stypendium może ubiegać się uczeń, który ukończył pierwszy rok nauki, osiągnął w poprzednim roku co najmniej dobre wyniki w nauce, cechuje się nienagannym zachowaniem i kształci się na kierunku/specjalności, która została objęta programem. Po ukończeniu szkoły spółka gwarantuje zatrudnienie, a stypendysta zobowiązuje się podjąć pracę i kontynuować ją co najmniej przez okres równy okresowi pobierania stypendium. Więcej o programie stypendialnym (kliknij!)