Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Strona główna

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Klasa mundurowa

klasa-mund 92Absolwent szkoły mundurowej jest przygotowany do służby lub dalszej nauki. Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym. W ramach zajęć dodatkowych organizowane są: musztry, szkolenia strzeleckie (postawy strzeleckie oraz strzelanie z kilku rodzajów broni), sztuki walki, techniki interwencyjne i elementy samoobrony, zajęcia sprawnościowe przygotowujące do egzaminów na wyższe uczelnie wojskowe, biwaki, nauki: pływania, jazdy konnej i jazdy na nartach; obozy wojskowe w warunkach poligonu, zgrupowania survivalowe i marszobiegi kondycyjne.

 


klasa-mund 1

Absolwenci są przygotowani wstępnie teoretycznie i praktycznie do służby w poszczególnych służbach mundurowych, a także do pracy na stanowiskach w administracji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz kontynuowania kształcenia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i narodowym.

 

Cele edukacyjne

 • Uczeń jest przygotowany do egzaminu maturalnego i studiów wyższych na wybranych uczelniach, na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym.
 • Uczeń jest przygotowany do postępowania kwalifikacyjnego w ramach przyjęcia do służby w poszczególnych służbach mundurowych;
 • Uczeń zna specyfikę służby w służbach mundurowych.
 • Uczeń prezentuje wysoką postawę moralną z wysokim poczuciem dyscypliny osobistej.
 • Uczeń potrafi kierować małym zespołem ludzkim.
 • Uczeń opanował podstawowe umiejętności praktyczne i teoretyczne z zakresu działań wojskowych.
 • Uczeń zna założenia polskiej polityki bezpieczeństwa, które określają podstawowe zasady polityki naszego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz zna strukturę systemu bezpieczeństwa narodowego i obronnego RP.

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

 • Przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy w zakresie przygotowania instytucji państwa do działania w sytuacjach kryzysowych.
 • Przygotowanie uczniów do udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy, możliwej w określonych warunkach.
 • Kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia własnego, a także innych osób.
 • Kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, humanitaryzmu i altruizmu.
 • Rozwijanie u uczniów zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych.
 • Przygotowanie  teoretyczne i praktyczne uczniów do sytuacji zagrożeń w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia oraz działań zapobiegawczych; Nauczenie umiejętności zasady planowania i organizowania działań.
 • Zapoznanie uczniów ze  strukturą obronności państwa jej rolą i wpływem na poziom bezpieczeństwa narodowego oraz  formami powinności obronnych obywateli i organów administracji.
 • Uczeń rozróżnia struktury obronności państwa, rozumie ich rolę oraz zna formy spełniania powinności obronnych przez organy administracji i obywateli.
 • Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu.
 • Kształtowanie społecznie akceptowanych cech osobowości oraz cech niezbędnych do realizacji zadań w służbach mundurowych.
 • Przygotowanie uczniów  do uczestnictwa w zadaniach o charakterze obronnym i społecznym w systemie powszechnej obrony terytorialnej.
 • Rozwijanie umiejętności dowódczo - organizacyjnych w zakresie komunikowania się i kierowania zespołem ludzkim.
 • Kształtowanie postaw patriotyczno- obronnych i obywatelskich.

 

Uczniowie klasy mundurowej realizują program autorski „Edukacja patriotyczno-obronna służb mundurowych” zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w 2007 r. W roku szkolnym 2014/2015 w szkole funkcjonuja trzy oddziały klasowe mundurowe – łącznie 71 uczniów. Szkoła objęta jest patronatami: Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej. Przy realizacji zagadnień mundurowych z programu autorskiego Szkoła współpracuje z: WKU w Ełku, JW w Bemowie Piskim (coroczne, kilkudniowe zajęcia poligonowe), KP Policji w Ełku, Powiatową Strażą Pożarną w Ełku, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” OSW.

Galeria