Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Drwal - operator pilarki

 zdz Ełk drwal operator pilarki

 

Na szkoleniu nauczysz się

- właściwie organizować pracę na stanowisku roboczym drwala - operatora pilarki,

- dobrać rodzaj pilarki oraz wyposażenia stosownie do planowanego zakresu czynności,

- przygotować pilarkę do pracy,

- wykonać podstawowe zabiegi konserwujące pilarkę,

- usuwać najczęstsze przypadki awarii pilarki,

- ścinać i obalać drzewa w warunkach normalnych i trudnych,

- okrzesywać i przerzynać drewno.

zapisz się już teraz! 

Kwalifikacje zawodowe nabywane na kursie Drwal – operator pilarki:

 

- Ścinanie i obalanie drzew w różnych klasach, wieku i w różnych warunkach,

- Okrzesywanie drzew i przerzynka drewna,

- Wycinanie drzew i krzewów w ramach prac pielęgnacyjnych,

- Wycinanie drzew i krzewów w ramach użytkowania ubocznego,

- Ostrzenie i konserwacja pilarek do prac leśnych,

- Wykonywanie drobnych napraw pilarek do prac leśnych,

- Kierowanie lub koordynowanie pracą zespołu osób zatrudnionych przy mechanicznym pozyskiwaniu drewna

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652). 

Osoba po ukończeniu kursu przystępuje do egzaminu przed komisją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 


 

Program szkolenia

 

Wiadomości ogólne – 11 godz.

 

 - Podstawy prawne realizacji zadań zawodowych drwala

 - Elementy pierwszej pomocy przedlekarskiej

-  Charakterystyka pilarek do prac leśnych. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne)

 -  Elementy budowy pilarki wg układów

 -  Narzędzia i sprzęt pomocniczy przy pozyskiwaniu drewna

- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala

 

Zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu

gospodarki leśnej – 9 godz.

 

-  Podstawy obsługi technicznej i przygotowanie pilarki do pracy. Zasady stosowania paliw,

olejów i smarów

- Techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych

-  Techniki ścinki i obalania drzew tzw. trudnych

-  Techniki okrzesywania i przerzynki drewna

 

Zajęcia praktyczne – ćwiczenia treningowe – 34 godz.

 

-  Elementy budowy pilarki

-  Stałe elementy obsługi technicznej pilarki

-  Przygotowanie pilarki do pracy

-  Usuwanie najczęściej występujących usterek pilarki

-  Zakładanie rzazów, okrzesywanie i przerzynka drewna w warunkach symulowanych

 

Zajęcia praktyczne – 54 godz.

 

-  Ścinka i obalanie drzew w warunkach normalnych

-  Ścinka i obalanie drzew tzw. trudnych

-  Okrzesywanie i przerzynka drewna

-  Posługiwanie się narzędziami i sprzętem pomocniczym przy pozyskaniu drewna

Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych

 

Szkolenie skierowane do

 

Wszystkich osób dorosłych, które chcą podjąć pracę przy pozyskiwaniu drewna z użyciem pilarki

 

Wymagania wstępne stawiane kandydatom na kurs operatora pilarki:

 

- ukończona 8 letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum,

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o dopuszczeniu do pracy z urządzeniami emitującymi hałas i wibracje

 

Pożądane cechy psychofizyczne kandydatów to:

- wytrzymałość fizyczna i zdolności manualne,

- poczucie odpowiedzialności,

- spostrzegawczość i podzielność uwagi,

- systematyczność i dokładność.

Sposób realizacji szkolenia

Program kursu Drwal - operator pilarki podzielony został na 4 jednostki modułowe.

Jednostki modułowe 1 i 2 zawierają wiadomości teoretyczne,

stąd główną metodą ich realizacji jest wykład, wzbogacony pokazami multimedialnymi (prezentacje, filmy, materiały fotograficzne, itp.).

Jednostka modułowa 3 są to praktyczne ćwiczenia treningowe.

Ich realizacja przebiega następująco:

- w warunkach warsztatowych: przygotowanie, obsługa, konserwacja i inne elementy praktyczne związane z użytkowaniem pilarki;

- na placu ćwiczeniowym przy użyciu tzw. trenażerów: technika zakładania rzazów, okrzesywanie i przerzynka drewna.

Jednostka modułowa 4 to zajęcia praktyczne na udostępnionych powierzchniach leśnych,

zapewniających ćwiczenie nabytej wiedzy teoretycznej, polegające na wykonywaniu: ścinki i obalania drzew, okrzesywania, przerzynki oraz elementów obsługi pilarki w warunkach terenowych.

W trakcie ćwiczeń praktycznych wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu powinny używać środków ochrony indywidualnej, w tym: kasku ochronnego, kasku ochronnego dla drwali (z osłonami narządu słuchu oraz osłoną twarzy), spodni dla drwali z wkładką antyprzecięciową, butów ochronnych oraz odzieży i obuwia roboczego.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Regionalnej Dyrekcji  Lasów Państwowych w Białymstoku.

Prowadzący

Kadra z wieloletnim doswiadczeniem:

- zawodowym w Lasach Państwowych oraz na stanowisku instruktora na kursie Drwal - operator pilarki

Zapewniamy

  • kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym
  • indywidualne podejście w ksztalceniu 
  • środki ochrony indywidualnej: kask  dla drwali z osłonami narządu słuchu oraz osłoną na twarz, rękawice, spodnie z wkładką antyprzecięciową,itp.
  • materiały szkoleniowe w tym: Instrukję bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej

Czas trwania

Kurs Drwal - operator pilarki realizujemy w czasie dwóch tygodni. 

Termin rozpoczęcia najbliższego szkolenia jesień 2022

zapisz sie już teraz! 

Cena kursu

 

1 949,00 zł

Kontakt:

Małgorzata Bronkiewicz,  m.bronkiewicz@zdz.bialystok.pl , Patryk Gucki, p.gucki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 620 26 10, elk@zdz.bialystok.pl,

 

Zapoznaj się z aktualnościami na      FB