Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Księgowość, Kadry, Płace - ujęte zmiany z 2022r.

rachunkowość kadry kwiecień maj 2022 zdz ełk zbiorowoCzęste zmiany przepisów, niejasne i niejednoznaczne interpretacje organów podatkowych, rozbieżne stanowiska Urzędów Skarbowych i  Sądów Administracyjnych powodują, że stanowiska finansowo-księgowe nabierają coraz większego znaczenia w Firmach, a niejednokrotnie wymagają kreatywności i często aktualizowanej wiedzy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Szkolenia prowadzone w naszej Firmie dopasowujemy do poziomu Twojej wiedzy bez względu na etap w Twojej karierze.

A może jesteś właścicielem firmy i chcesz być spokojny o to, że księgi Twojej firmy i firm Twoich Klientów są prowadzone prawidłowo? Możesz sam skorzystać z szkolenia lub zapewnić pracownikom aktualną wiedzę z obszaru księgowości Warto zainwestować w podnoszenie kwalifikacji. Zwiększona efektywność pracowników skraca czas pracy i zmniejsza ryzyko popełniania błędów.

Szkolenie obejmuje niezbędne aspekty rachunkowości uproszczonej, sprawozdawczości, z podatkiem dochodowym i podatkiem VAT w różnych formach działalności, rozliczenia płacowe oraz ZUS.

Program kursu przewiduje pracę w programach: Symfonia Mała Księgowość, Rachmistrz, Gratyfikant i Płatnik

 Obecne możliwości dofinansowania szkoleń powodują, iż ich koszta są niewielkim wydatkiem dla Pracodawcy:

- szkolenia dofinansowane w 80% (Baza Usług Rozwojowych)  - KARTY USŁUG

 

Trenerzy

  👉🏻 Joanna Markowska

 • prowadzi działalność gospodarczą o profilu usługowo - handlowym,
 • trener na szkoleniach od 2007r o tematyce księgowo - kadrowej,
 • ponad 1 tys przeprwadzonych szkoleń;
 • wykładowca akademicki i nauczyciel przedmiotów zawodowych w dziedzinach rachunkowość, kardy i płace, controlling, budżetowanie;
 • doradca zawodowy

 

 

Gwarantujemy:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe) i kadrowymi
 • w pracowni komputerowej każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji samodzielne stanowisko wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego i kadrowo - płacowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

 

W programie kursu
KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA:

Moduł I – KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA  - 45 godz

 • Działalność gospodarcza - zagadnienia prawne, zasady prowadzenia jej w Polsce

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych

 Podejmowanie działalności gospodarczej
- formy prowadzenia działalności gospodarczej
- organy ewidencyjne (CEIDG i KRS)
- zasady zakładania jednoosobowej działalności
- koncesje, zezwolenia i działalność regulowana
- dokonywanie zmian w zakresie prowadzonej działalności

Zawieszenie i zamknięcie prowadzenia działalności gospodarczej

Kontrola w przedsiębiorstwie
- zawiadomienie o podjęcia kontroli
- czas trwania kontroli
- zasady przeprowadzania kontroli

Zasady dokonywania i przyjmowania płatności związanych z działalnością
- rachunek bankowy w firmie

Zasady opłacania składek na ZUS przedsiębiorcy
- ulga na start
- preferencyjny ZUS
- mały ZUS plus – ustalanie wysokości składek
-pełne składki na ZUS
- podwyższanie składek na ZUS
- ZUS od osoby współpracującej przy prowadzeniu działalności
-składki ZUS z działalności w przypadku dodatkowych form zarobkowania

 • Księgowość i formy ryczałtowe w prowadzonej działalności

Rodzaje księgowości w firmie
Różnice w pełnej a uproszczonej księgowości
Powstanie obowiązku prowadzenia pełnej księgowości
Formy ryczałtowe:
- karta podatkowa (zasady zgłoszenia wyboru i rezygnacja z rozliczania się na karcie podatkowej; zasady rozliczeń, wysokość podatku, wpływ składek ZUS na wysokość karty podatkowej, roczne rozliczenie karty podatkowe)
-ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (zasady zgłoszenia wyboru i rezygnacja z rozliczania się na ryczałcie, zasady prowadzenia rozliczeń przy wyborze ryczałtu i wysokość stawek, wpływ składek ZUS na wysokość ryczałtu, roczne rozliczenie ryczałtu z US, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a KPIR)

 • Księga przychodów i rozchodów z zastosowaniem programu „Rachmistrz"

Zasady prowadzenia KPiR
- metoda memoriałowa i kasowa (uproszczona) prowadzenia KPIR
-przychody podstawowe i pozostałe w KPIR
-ewidencjonowanie zakupu towarów i materiałów oraz kosztów ubocznych
-ewidencjonowanie wynagrodzeń
- ujmowanie pozostałych kosztów działalności w KPIR
-obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych
-zasady sporządzania spisu z natury
-rozpoczęcie i zakończenie roku w KPIR

Dokumenty księgowe
-faktury, faktury VAT RR, rachunki
-dokumenty księgowe
-dokumenty wewnętrzne
-zbiorcze zestawienia dokumentów
-raporty fiskalne

Przychody i koszty podatkowe w KPIR
-data powstania przychodu
- przeliczanie przychodów wyrażonych w walucie obcej
-przychody z nieodpłatnych świadczeń
-definicja kosztów podatkowych
-data ujęcia kosztów w KPIR
-różnice kursowe dodatnie i ujemne
-amortyzacja i jej rodzaje
- ustalanie wartości początkowej środka trwałego
- ujęcie wynagrodzeń i składek ZUS w KPIR
- auto w firmie – rozliczenia podatkowe
-katalog NKUP

Rozliczanie strat podatkowych w KPIR

Zasady obliczania podatku
- formy opłacania zaliczek na podatek: miesięczna, kwartalna, uproszczona
-zgłoszenie wyboru formy odprowadzania zaliczek
-obliczanie wysokości zaliczek na podatek

 • VAT w działalności gospodarczej

Podstawy prawne podatku VAT

Zakres opodatkowania podatkiem VAT w przedsiębiorstwie

Obowiązek podatkowy
-moment i zasady powstania obowiązku podatkowego
- wyjątki od zasady ogólne
-podstawy opodatkowania

Stawki podatku VAT
- wykaz aktualnych stawek podatku VAT
- stawka podstawowa i stawki obniżone
- różnica między stawką 0%, zw

Zwolnienia z VAT
- zwolnienia przedmiotowe
- katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
- zwolnienia podmiotowe
- szczególna procedura dotycząca drobnych przedsiębiorców
- kategorie podatników niemogących korzystać ze zwolnienia z VAT

Odliczanie podatku VAT
- moment powstania prawa do odliczania podatku VAT
- warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT
- odliczanie VAT od wydatków związanych z autami

Zwrot podatku VAT

Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe: formy i zasady ewidencji

 • Zasady ogólne prowadzenia księgowości

Skala podatkowa a podatek liniowy
Zasady zgłoszenia wyboru i rezygnacji z zasad ogólnych
Księgi handlowe a książka przychodów i rozchodów
Okres powstania obowiązku prowadzenia pełnej księgowości

 

W programie kursu 
PROWADZENIE ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

Moduł II – KADRY I PŁACE  - 35 godz

 • Prawo pracy -wybrane zagadnienia dotyczące kadr w przedsiębiorstwie

Przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw oraz aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
 Rodzaje umów.
 Dokumentacja pracownicza w przedsiębiorstwie

 • Kadry I Płace z wykorzystaniem programu „Płatnik” i „Gratyfikant”

Deklaracje skarbowe w programie kadrowym
Deklaracje zgłoszeniowe (ZUS ZUA, ZZA, ZCNA) w Płatniku. Eksport deklaracji zgłoszeniowych z Gratyfikanta do Płatnika.
Deklaracje rozliczeniowe ( ZUS RCA, RSA, DRA ) w Płatniku. Eksport deklaracji rozliczeniowych z Gratyfikanta do Płatnika.
Sporządzanie przelewów do ZUSu z deklaracji DRA
Rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem
Zmiany dotyczące świadczeń chorobowych wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek
Zgłoszenie pracowników do ZUS
Sporządzanie dokumentów rozliczeniowe oraz korekt zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS 9. Wysyłanie i potwierdzanie dokumentów w ZUS
Zasady prawidłowego naliczania wynagrodzenia za czas pracy, za czas choroby oraz zasiłków chorobowych – sporządzanie listy płac
Obliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w dzień roboczy, w dzień świąteczny oraz w godzinach nocnych.
Ustalanie na podstawie świadectwa pracy wymiaru urlopu wypoczynkowego, obliczanie  wynagrodzenia za czas urlopu, obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
Zasady naliczania podstawy urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, świadczenia rehabilitacyjnego przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
Dobrowolne i obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia pracownika (potrącenia komornicze, alimentacyjne, pozostałe), obliczanie wynagrodzenia  w uwzględnieniem potrąceń
Oskładkowanie umów cywilnoprawnych i umów o dzieło ( własnych pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę u innego pracodawcy, umów cywilnoprawnych jako jedyny tytuł do ubezpieczenia)- obliczanie wynagrodzenia
Obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego przy umowach cywilnoprawnych- obliczanie wynagrodzenia
Podwyższenie progu podatkowego
Zmiana skali podatkowej od 2022 r.
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek
Ulga dla tzw. klasy średniej; w ujęciu rocznym, w ujęciu miesięcznym, wnioski o niestosowanie ulgi
Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku
Zmiana zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku
Rozliczanie przychodu po przekroczeniu nowego progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS

 

W programie kursu  
RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMÓW "SYMFONIA KSIĘGOWOŚĆ" I "REWIZOR":

Moduł III – RACHUNKOWOŚĆ PEŁNA  - 60 godz

 

 • Rachunkowość pełna w przedsiębiorstwie – 48 godz.

Zasady i przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości

Zasoby majątkowe ich Źródła finansowania

Zasady wyceny i ewidencji aktywów trwałych.

Zasady wyceny i ewidencji rzeczowych składników aktywów obrotowych.

Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy) własnych i specjalnych

Bilans. Zasada równowagi bilansowej.

Źródła przychodów i Zasady ewidencji przychodów

Koszty uzyskania przychodów i Zasady ewidencji  kosztów ich uzyskania

Obliczanie zobowiązań i należności wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT. Prowadzenie ewidencji w celu ustalenia. zobowiązania lub należności z tytułu podatku VAT.

ZPK, Konto księgowe: elementy, rodzaje i zasady funkcjonowania.

Dzielenie i łączenie kont księgowych. 

Zasady ewidencji na kontach syntetycznych i analitycznych. 

Ewidencja pozabilansowa. 

Rozliczenia pieniężne: formy i zasady ewidencji.

Zasady wyceny i ewidencji innych środków pieniężnych, papierów wartościowych i kredytów.

Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków.

Inwentaryzacja: rodzaje, etapy i zasady.

Analiza finansowa: przedmiot, zadania, etapy i metody.

Procedura ustalania wyniku finansowego

Istota, zakres i zadania rachunku kosztów. 

Przekroje klasyfikacyjne kosztów. 

Warianty ewidencji kosztów i  Etapy ewidencji i rozliczania kosztów. 

Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczanie.

Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczanie

Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu. 

Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej 

Metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

 

 • Księgowanie w programie „Symfonia Księgowość” lub „Rewizor”  -12

 

 

Cena i rejestracja na szkolenie:

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA – 45 godz – 880,00 zł

Link do rejestracji online:  Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 

KADRY I PŁACE – 35 godz – 720,00 zł

Link do rejestracji online:   Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 

KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA  60 godz – 1200,00 zł

Link do rejestracji online: Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 *spytaj o rabaty i dofinansowanie

 

Dane do przelewu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego; 15-365 Białystok; ul. Pogodna 63/1

BANK MILLENIUM S.A. WARSZAWA nr konta  36 1160 2202 0000 0000 6000 1543

Tytuł wpłaty: 705110200 kadry/księgowość

 

Czas trwania szkolenia:

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM 

KWIECIEŃ MAJ HARMONOGRAM KURSÓW jOANNA mARKOWSKA

Link do rejestracji online

Księgowość uproszczona w mikro i małych przedsiębiorstwach Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 

Link do rejestracji online

Prowadzenie rozliczeń kadrowo - płacowe w przedsiębiorstwie Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 

Link do rejestracji online

Rachunkowość pełna z zastosowaniem programów "Symfonia Księgowość" i "Rewizor"  Rejestracja Online (e-zdz.edu.pl)

 

Masz pytanie?

Zadzwoń do nas ☎️ 87 6202610

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00 - 16:00

Zapraszamy - zapisz się na szkolenie już teraz ONLINE lub bezpośrednio w sekretariacie!