Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Wywiad z Dyrektorem Szkoły mgr inż. Kazimierzem Raczyńskim

Raczyński

Gwarantowane wysokie stypendia, praktyki i miejsca pracy

Kolej na ZDZ- ten tor nauki wiedzie do sukcesu

Już we wrześniu ełcka szkoła Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku otwiera kolejny kierunek nauki- klasę czteroletniego technikum transportu kolejowego. W perspektywie budowy trasy Rail Baltica, która przebiegnie w naszym regionie, już wiadomo że rynek pracy będzie potrzebował osób edukowanych pod tym kątem. Na mocy listu intencyjnego- umowy ZDZ z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczniowie- których średnia ocen już po I semestrze wyniesie 3,5- dostaną stypendium- 300 zł miesięcznie, zaś w drugim półroczu ostatniej klasy mogą liczyć nawet na 500 zł miesięcznie. Ciekawe zajęcia teoretyczne, przedmiotowe oraz zapewnione praktyki u przewoźników- PKP PLK S.A oraz PKP Cargo przygotują do podjęcia pracy. Co ważne, najzdolniejsi uczniowie te miejsca pracy mają gwarantowane.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej.


Świetna baza dydaktyczna, kadra specjalistów, sala gimnastyczna już jesienią

Zauważalny w ostatnich latach intensywny rozwój transportu kolejowego, do którego w znaczny sposób przyczyniły się środki pozyskane z Unii Europejskiej, pociąga za sobą zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel obsługi urządzeń infrastruktury kolejowej – techników transportu. Technik transportu kolejowego w trakcie swojej kariery zawodowej profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzi ruch kolejowy w poczuciu odpowiedzialności za ludzi i przewożone mienie klientów. Jednak zanim podejmie samodzielną i odpowiedzialną pracę, musi najpierw podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik transportu kolejowego, gdzie zdobędzie podstawową wiedzę o kolejnictwie, infrastrukturze związanej z torami kolejowymi, bezpiecznymi sposobami prowadzenia ruchu i logistyce kolejowej.

- Zawodu tego można się uczyć w naszym czteroletnim technikum po ukończeniu gimnazjum. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Warunkiem uzyskania tytułu „Technik Transportu Kolejowego” jest uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki - dodaje Kazimierz Raczyński, dyrektor ełckiej szkoły ZDZ w Białymstoku.

Warto wziąć pod uwagę, że z badań analityków rynku pracy wynika, iż w branży specjalistów transportu kolejowego istnieje luka pokoleniowa- młode, uzdolnione osoby, wykształcone w tym kierunku znajdą pracę w tym zawodzie. Przemawia za tym także fakt, że transport kolejowy przeżywa drugą młodość- wystarczy wziąć pod uwagę zakup składów Pendolino, elektryfikację odcinka Ełk- Korsze czy budowę w perspektywie kilku lat międzypaństwowej trasy kolejowej. Rail Baltica od Berlina do Helsinek wytyczona została przez okolice Ełku- do obsługi tej trasy potrzebni będą fachowcy, zaś ełcka szkoła ZDZ takich właśnie wykształci.

- Zajęcia wychowania fizycznego jeszcze w tym roku zaczną odbywać się na sali gimnastycznej, która zostanie zbudowana tuż przy szkole. Wciąż wzbogacamy naszą bazę dydaktyczną. Inwestujemy w coraz lepszy sprzęt, programy komputerowe. Zaletą jest fakt, iż szkoła znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, bo wiele z zaplanowanych zajęć przeprowadzimy na kolei. W kadrze pedagogicznej będzie wielu specjalistów i praktyków branży transportu kolejowego- między innymi naczelnicy PKP - wylicza Kazimierz Raczyński.


Płacą za dobrą naukę, zapewniają pracę

Wybierając kierunek „kolejowy”, uczeń ma możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych spółki. O stypendium może ubiegać się osoba, która ukończyła pierwszy semestr nauki, osiągnęła w poprzednim semestrze co najmniej dobre wyniki w nauce, cechuje się nienagannym zachowaniem i kształci się na kierunku/specjalności, która została objęta programem. Po ukończeniu szkoły spółka gwarantuje zatrudnienie, a stypendysta zobowiązuje się podjąć pracę i kontynuować ją co najmniej przez okres równy okresowi pobierania stypendium.

- Nasi uczniowie mogą liczyć także na stypendium Prezesa ZDZ Białystok oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów - dodaje dyrektor Raczyński.

Warto dodać, że zatrudnienie w strukturach PKP oznacza szeroki wachlarz przywilejów socjalnych oraz możliwość przejścia wielu dodatkowych szkoleń, podnoszenie kwalifikacji, premiowane awansem zawodowym. Więcej o programie stypendialnym i całej ofercie kształcenia na stronie internetowej ZDZ Białystok.


źródło: http://elcka.pl/news/236/ek._gwarantowane_wysokie_stypendia._praktyki_i_miejsca_pracy.html