Ełk

Szkoła i Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali" Jan Paweł II

Aktualności

STANAG 6001 poziom 1,2,3 język angielski militarny w Ełku

planszaOśrodek w Ełku rozpoczyna od 18.12.2018r. szkolenie w zakresie jęxyka angielskiego na poziomie 2, tzw średniozaawansowanym.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, godz. 18.30-19.00, a także w wybrane dni weekendowe.

Zakres materiału obejmuje cztery sprawności:słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie

Egzaminy wg STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej. W niektórych przypadkach egzaminy są uznawane  w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych na studia wojskowe lub kursy oficerskie.

Przed szkoleniem obowiązuje test sprawdzający posiadanie wiedzy/znajomość językowa, który wskaże poziom nauki.

Zapisy prowadzimy w Ośrodku w Ełku:

Poniedziałek - piątek: 7.30-17.00

Sobota - niedziela: 7.30-14.00

 

ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. (87) 620-26-10; tel.: (87) 520-00-01
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl

Prawo jazdy - 14 grudnia 2018r. - nowa grupa w przyśpieszonym trybie! raty 0%

nowa plansza_-_wiosna_-_prawo_jazdy_a4Postaw na wysoką zdawalność i wykwalifikowaną kadrę!

ROZPOCZĘCIE KURSU 14.12.2018  godz. 16.00

Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nauki jazdy. Stawiamy na indywidualne podejście do kursanta i dobre przygotowanie do egzaminu praktycznego i teoretycznego. Już od ponad 30 lat prowadzimy działalność edukacyjną na terenie Ełku. Odpowiadamy na potrzeby społeczne, kształcimy i doskonalimy zawodowo w systemie szkolnym i kursowym. Spełniając wymagania Klienta korzystamy z systemu zarządzania jakością.  

ZAPEWNIAMY

- miłą i fachową kadrę pedagogiczną
- możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty!
- materiały szkoleniowe

- catering w trakcie trwania kursu
- pełnowymiarowy plac manewrowy
- samochody identyczne jak na egzaminie państwowym

- dyspozycyjną kadrę

Jak wygląda przygotowanie do egzaminu praktycznego?

Po zakończeniu zajęć z teorii i wyjeżdżeniu około 10-15 godzin organizujemy wyjazdy przygotowawcze do miasta w którym odbywają się egzaminy państwowe. Przyzwyczajamy do miasta poprzez jazdę i symulowane sprawdziany umiejętności. Po wyjeżdżeniu wszystkich godzin nasz instruktor ustala w WORDZIE w Suwałkach datę egzaminu teoretycznego i dodatkowo w dniu egzaminu praktycznego organizujemy dojazd i jazdę przygotowawczą.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kwalifikowany pracownik ochrony 14 grudnia 2018r.

securityOd  2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i drugiego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencję pracownika ochrony fizycznej. Osoby, które ukończą Kurs Ochrony w naszym Ośrodku, mogą ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy Policji, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę (na jej pisemny wniosek).

Ośrodek w Ełku zaprasza na zajęcia w dniu 14.12.2018. godz. 16:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt „Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

artykul twoja pracaZakład Doskonalenia Zawodowego w Ełku w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019 realizuje projekt:

„Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienie zatrudnienia

Projekt skierowany jest do 10 osób (4 kobiet i 6 mężczyzn) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-49 lat zamieszkujących podregion ełcki

CZYTAJ WIĘCEJ

MŁODZI I AKTYWNI – kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia – II Edycja

artykul młodziProjekt skierowany jest do 100 osób młodych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET .

Ze wsparcia wyłączone są os. kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 POWER.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wsparcie w ramach projektu:

 • Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,
 • Warsztaty „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” lub „Autoprezentacja”,
 • Pośrednictwo pracy - 2 godz./os.
 • Wsparcie psychologiczne 17 godz./os
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

Podczas trwania Projektu zapewniamy:

 • Stypendia stażowe – 1 281,16 zł brutto miesięcznie
 • Stypendium szkoleniowe – 8,54 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży

 

Warunkiem zaproszęnia na spotkanie informacyjne dotyczące szczegółów realizacji projektu jest złożenie docformularza zgłoszeniowego. Formularz należy złożyć osobiście, pocztą, e-mailem (skan).

Zapoznaj się z docRegulaminem projektu

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku

ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. (87) 620-26-10; tel.: (87) 520-00-01
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl
Facebook: https://www.facebook.com/KursyZDZElk

Godziny pracy :
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.00
sobota - niedziela od 7.30 do 14.00

Rekrutacja do projektu - "POMAGAMY zwalnianym"

dotacja na założenie działalności KopiaPOMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja (woj. warmińsko-mazurskie)

Działanie 10.5 – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 95% osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy  z subregionu ełckiego poprzez kompleksowe wsparcie outplacementowe w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego, szkoleń, staży.

Projekt skierowany jest do osób, zamieszkujących powiaty: węgorzewski, giżycki, piski, ełcki, gołdapski, olecki przy czym to osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed przystąpieniem do projektu

ZADZWOŃ DO NAS I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY! TEL.: 87 620 26 10

 

Rekrutacja: Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10  Formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej

Uprawnienia do obsługi maszyn drogowych 14 grudnia 2018r.

koparka14.12.2018r. rozpoczynamy szkolenia w zakresie operatora koparkoładowarki kl. III  i wiele innych maszyn do robót ziemnych i drogowych tj:

 -  koparkoładowarki kl.III,

-  koparki jednonaczyniowe kl. III i I, 

-  ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I, 

-  walca drogowego kl. III i II

-  spycharki kl. III

-  równiarki kl. III i I

- pompy do mieszanki betonowej kl. III

-  zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III i II ( węzeł betoniarski) 

-  podajnik do betonu kl. III (mixokret)

- przecinarki do nawierzchni dróg kl. III

- pilarki mechaniczne do ścinki drzew

- rusztowania

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa wózków jezdniowych 17 grudnia- egzamin UDT w zakresie II WJO

wozki-jezdnioweZapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie " Kierowca operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z wyłączeniem specjalizowanych".

Rozpoczęcie zajęć - 17.12.2018r.  Wymagana rejesrtacja telefoniczna lub online.

  CENA KURSU  490,00 zł /os.

w tym oferujemy:

 • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
 • materiały dydaktyczne,

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczną naukę jazdy i czynności związane z wymianą butli.

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego (badania psychologiczne)

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

44 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

 

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku

ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk

tel. (87) 620-26-10; tel.: (87) 520-00-01
e-mail: elk@zdz.bialystok.pl
Facebook: https://www.facebook.com/KursyZDZElk/

 

 

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

police 869216 1280O kursie doskonalącym pracowników ochrony mówią dwa akty prawne:

 1. ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku,
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Po przejściu kurs doskonalącego minimum raz na 5 lat musimy go przedstawić w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Jest wyjątek od tej reguły, o którym mówi artykuł:

Art. 38b. 2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest zwolniona osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji, lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny, lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1.

Najpóźniej do 1 stycznia 2019r. takie szkolenia muszą ukończyć osoby, które z mocy ustawy przeszły z licencji na Kwalifikowanego Pracownika Ochrony.

Koszt szkolenia: 490,00 zł (istnieje możliwość refundacji kosztów szkolenia do 80%)

Termin zajęć: do ustalenia

 

Szczególowe informacje uzyskasz telefonicznie: 87-6202010 lub mail: elk@zdz.bialystok.pl

ZAPISY ONLINE

 

 

Sprzedawca (fakturzysta; obsługa kas fiskalnych) 14 grudnia 2018

market14 grudnia 2018 rozpoczynamy szkolenie w zakresie

Komuterowe prowadzenie sprzedaży

Realizacja 20 godzinnego modułu ma na celu naukę zawieranie transakcji sprzedaży, inkasowania za pomocą kasy fiskalnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży; sporządzanie faktur za towary i innych dokumentów handlowych na blankietach jak również przy użyciu urządzeń komputerowych;załatwianie reklamacji zakupionych towarów;sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym;informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu. Informowanie o warunkach sprzedaży (stosowane upusty).

Koszt szkolenia - 350,00 zl.

Terminy zajęć:  14.12.2018r.  godz. 8.00-15.30 ; 20.12.2018r.  godz .10.00-16.30 , 21.12.2018r. godz. 9:00-15:30

Trener: Joanna Markowska

A także moduł obsługi kas fiskalnych, wagi elektronicznej i czytników sklepowych.

 Program szkolenia:

 •  regulacje prawne użytkowania kas fiskalnych
 •  obsługa kas fiskalnych
 •  obsługa urządzeń sklepowych wspomagających sprzedaż

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Koszt szkolenia - 250,00 zl.kasy fiskalne_16_06_201722

Terminy zajęć:

17.12.2018r.  godz. 12.00-16.30 ;    19.12.2018r.  godz. 11.00-16.30

Trener: Urszula Mikłosz

Zapisy: online  lub telefonicznie

 

Serdecznie zapraszamy.